Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Specialskoletilbud

Undervisning og fritid

I august 2002 oprettede Bødkergården et specialskoletilbud for elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder. Det overordnede formål med tilbuddet er at skabe helhed i elevernes hverdag og hermed give de enkelte elever den bedste mulighed for læring, udvikling og livskvalitet.

Vi tager udgangspunkt i den enkelte elevs potentialer og udarbejder individuelle elevplaner.

Bødkergården er en integreret daginstitution med både normal- og specialbørn. Bødkergården arbejder ud fra en grundtanke om, at børn lærer af hinanden. Vi tror på at udvikling sker gennem spejling og integration. Derfor er undervisningen tilrettelagt ud fra dette.

Tilbuddet blev oprettet på foranledning af flere forældre til børn med vidtgående handicaps, da eleverne ikke trivedes i daværende skoletilbud. Børnene reagerede med uro og manglende trivsel pga. af for mange miljøskift i løbet af dagen imellem hjem, skole, fritidstilbud samt taxikørsel.

I tilbuddet er der afsat lærertimer i forhold til folkeskolens lovmæssige krav. Frederikshavn Kommunen fører det lovpligtige tilsyn med tilbuddet. Der samarbejdes med konsulenter fra PPA i Frederikshavn og Region Nordjylland, bl.a. psykolog, talepædagog, fysioterapeut, ergoterapeut og synskonsulent.

En gang om året udformer lærer og pædagog en udviklingsbeskrivelse med tilhørende handleplan på den enkelte elev. Udviklingsbeskrivelsen samt nye mål evalueres sammen med konsulenter og forældrene.

Vores målgruppe er elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder, som har behov for et individuelt undervisningstilbud med massiv støtte. Som udgangspunkt følger vi hver dag elevernes handleplan. Vi tilrettelægger skoledagen med udgangspunkt i elevens fysiske og psykiske ressourcer og overskud. Dette overskud kan variere meget fra dag til dag, så fleksibilitet er vigtigt i forhold til de krav vi stiller og den måde vi tilrettelægger undervisningen på.

Udviklingsmæssigt ligger eleverne typisk omkring ½ - 4 år. Dette indebærer blandt andet, at eleverne er afhængige af hjælp til spisning, toiletbesøg samt forflytninger. Samtidig er eleverne afhængige af kendte voksne, som formår at skabe en tryg, struktureret og forudsigelig skoledag, hvor elevens individuelle behov er i højt prioriteret. Dette er en forudsætning for at læring kan finde sted.

Dagligdagen i specialskoletilbuddet er overordnet ens hver dag. Når eleverne ankommer, starter vi med fælles morgensamling, læsning af kontaktbøger samt en kort snak om, hvad der skal ske i løbet af dagen. Herefter er der fælles eller individuel undervisning, hvor lærer eller pædagog arbejder individuelt med én elev. Undervisningen kan eksempelvis være koncentrationsopgaver, hvor f.eks. én elev øver form og farver, puslespil m.m. En anden elev skal ud i naturen i sit gangstativ og den tredje af eleverne skal arbejde med sansestimulering, f.eks. føle og mærke med hænderne eller mundstimulation.

Kommunikation er altid en stor del af undervisningen, så eleven føler sig forstået og har mulighed for at få medindflydelse på indholdet af sin hverdag.

Det er individuelt, hvor meget den enkelte elev kan rumme samt i hvilket tempo undervisningen skal foregå. Eleverne har brug for pauser indimellem – koncentrations tiden hos eleven kan variere fra få minutter til længere tid alt efter aktivitet og elevens funktionsniveau.

Den ugentlige undervisning består af:

 • Kommunikationstræning. (bl.a. ved hjælp af iPad, 0-1-kontakter, Partner Støttet Kommunikation, Boardmaker kort)
 • Musik
 • Begrebstræning
 • Billedkunst (f.eks.fingermaling)
 • Ridning ved ridefysioterapeut i Allerup
 • Svømning i Østervrå Svømmehal
 • Idræt (fysisk træning og fysioterapi).
 • Sansetræning
 • Socialtræning (samvær med ligestillede og andre børn på Bødkergården)
 • Leg
 • Naturoplevelser (staldbesøg, tur på legepladsen mm.)
 • Kultur (teaterture i Østervrå Kulturhus, musik og teater arrangementer på Østervrå Bibliotek)

Om eftermiddagen er hovedvægten lagt på den integrationsmæssige del. Børnene er her en del af et fritidstilbud med normalt fungerende børn i alderen 6 – 12 år. Det er kendte voksne, som støtter børnene i det sociale samspil.

Der lægges stor vægt på forældresamarbejdet. Dette foregår ved f.eks. daglig kontakt, hvis/når forældrene selv afleverer eller henter børnene, via telefonen samt brug af kontaktbøger eller iPad. Derudover afholdes der handlemøder med deltagelse af forældre, socialrådgiver, konsulenter og andre samarbejdspartner.